منتظربافقی

سلام دوست من خوش آمدی

دنیای امروز3
ساعت ۸:٥٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۳٠ دی ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: دنیا

این روزهاانگل هاوویروس هاکاملاباتفاهم کنارهم زندگی می کنند.

پارتی ها،مجالس کنسرت موسیقی پاپ وکذاوکذا...

استخروسوناوجکوزی هاو... پرشده ازمتمدن هاوباکلاس ها.

این روزهادختربچه هاوپسربچه ها به جای اینکه دست پدرومادرشان

رابگیرنددست سگ ومیمون خانگی رامی گیرند وبغلشان می کنند . 

مادرهاوپدرهاهم بوسیدن بچه هایشان رابهداشتی نمی دانندولی روزی

 هزاربارسگ ومیمون هایشان رامی بوسند وشب هاباهم به رختخواب

می روندتاثابت کنندحیوانات حقوقشان رعایت می شود .

امابه قول همین هامساجدوحسینیه ها وتکیه هاوجلسات تلاوت قرآن

 ورفتن به مسجدمقدس جمکرانواماکن زیارتی ومشاهدائمه وسفربه

 مناطق جنگی جنوب وغرب پرشده ازمتحجرها وعقب مانده ها و

بی کلاس ها ودمده ها...

 

خدایاخودت ظهورآقارانزدیک کن

اللهم عجل لولیک الفرج


دنیای امروز 2
ساعت ٢:۱٢ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٧ دی ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: دنیا

این روزهاکسی زیرسقف زندگی نمی کندهمه توی خیابان ازصبح تاشب بدون دلیل راه می روندودستشان رادورکمروگردن هم می اندازندوافتخارمی کنند.

این روزهاهمه دخترهامرسی راغلیظ تلفظ می کنند.

پالن های کوتاه می پوشندوکلاه حصیری وفکرمی کنندسیندرلاشده اند.

ولی نمی دانندونخواهندفهمیدکه «اُولئکَ کَالانعام بَل هُم اَضَل »هستند .

این روزهااعضای خانواده همدیگرراخوب نمی شناسندواگرغریبه ای بینشان بیایدمتوجه نمی شوندکه آیاازاعضای خانواده است یانه ؟

این روزهاهواپس است ،بعضی ناموسشان رابه مزایده گذاشته اند.

این روزها بی آبرویی، آبرو وبی حیایی ،باحیایی تلقی می شود .

این روزها مردم حیاراقی کرده اند وغیرت راافطارنمود ه اند .

ادامه دارد