منتظربافقی

سلام دوست من خوش آمدی

آفتاب حقیقت
ساعت ۱٠:٥۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: امام زمان

اماما،یابن فاطمه ،ای حجت خدابرزمین ،آمدنت نزدیک است

وعده دیدارتان به سرآمده می دانم که به زودی حضورتان شب تاررابه آفتاب حقیقت پیوندخواهدداد،میدانم زمان دیدارتان به همین زودی ها فراخواهدرسید،این راباقلب خوداحساس نموده  ام .

آقای من ،دنیایی ازناگفته هابردل دارم ،شکایت ازسلمان نماهای فخرفروش ،ازانسان دل داده به زوروزر وبندگان عصیان گروفراموش کاری که فریادرس هیچ فریادی نیستند.

آقای من ساده زیستی وانسان دوستی قصه ای فراموش شده دردنیای معاصرماست ،رزق حلال طلب نمودن ودست وچشم پاک خواستن،افسانه ای غیرواقعی خوانده می شود.

چشم به بزرگان دین دوختنوانتظارفرج داشتن وتوکل به خدانمودن درمیان دنیایی ازتمسک های دنیایی ره گم نموده است.

آقابیا،آقابیاوباآمدنت عدالت علی مرتضی رابه جهان بازگردان


کی شودکه بیایی
ساعت ٤:۳۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: امام زمان

درفرازی ازدعای ندبه می خوانیم :

«مَتَی تَرَانَاوَنَرَاکَ وَقَدنَشَرتَ لِوَاءَ النَصرِتُرَی»

کی شودکه توماراوماتوراببینیم ،هنگامی که پرچم نصروپیروزی درعالم برافراشته ای.

راستی غم دوری توراچگونه تحمل کنم ،مگراین دوری یک دوری عادی است ،چگونه انسان می تواندازهمه زندگی خودجداباشد ،ای همه زندگی.

اگرخودت رانمی بینم ،درجانم آتش شوق وتوجه به توبسیارشیرین است وخدانکنداین شوق نماند.

توامام معصوم من هستی ونمایش همه پاکی ها،آنکه زندگی رامی فهمدازتوجه به توخسته نمی شود،مگرماهی ازآب خسته می شود؟

مگرمی شودخودراتماماتشنه وجودمبارک شمانبینم واین شوروعشق به شماراخاموش کنم ،آنوقت دیگردراین دنیاچه کاری هست که قابل انجام دادن باشد؟من همه پاکی وتقوارادرهمین شوق به شمایافته ام.

 

«اللهم عجل لولیک الفرج»


ماه رمضان
ساعت ٢:٢٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: مناسبات

          ماه رمضان ماه خدا