منتظربافقی

سلام دوست من خوش آمدی

پیام های عاشورا
ساعت ٧:٥٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٤ آذر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: مناسبات

چه بلایی برسران جامعه آمدکه حسین بن علی علیه السلام آقازاده ی

 اول دنیای اسلام وپسرخلیفه مسلمین علی بن ابی طالب علیه

السلام درهمان شهری که پدربزرگوارش برمسندخلافت می نشست

سربریده اش گردانده شدوآب ازآب تکان نخورد،ازهمان شهرآدم هایی

به کربلاآمدند،اوواصحاب اورابالب تشنه به شهادت رساندندوحرم

 امیرالمومنین علیه السلام رابه اسارت گرفتند.

یک آیه ازقرآن درپاسخ به این سوال وجوددارد،قرآن جواب ماراداده است .

آن آیه اینست:  

«فخلف من بعدهم خلف اضاعواالصلاه واتبعواالشهوات فسوف یلقون غیا

دوعامل عوامل اصلی این گمراهی وانحراف عمومی است :

یکی : دورشدن ازذکرخداکه مظهرآن نمازاست ،فراموش کردن خداومعنویت ،حساب معنویت رااززندگی جداکردن وتوجه وذکرودعاوتوسل وطلب ازخدای متعال وتوکل به خداومحاسبات خدایی رااززندگی کنارگذاشتن .

دوم : «واتبعواالشهوات»:دنبال شهوت رانی وهوس هارفتن،دریک جمله دنیاطلبی ،به فکرجمع آوری مال وثروث والتذاذبه شهوات دنیاافتادن ،این درداساسی وبزرگ است .


شهیدعلی ماهانی
ساعت ۸:٤۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢ آذر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: شهادت

خاطرات نوجوانی شهیدعلی ماهانی اززبان مادر

 

یکبارهم نشدحرمت موی سفیدمارابشکندیابیسوادی مارابه رخمان بکشد.

هروقت وارداتاق می شدم ،نیم خیزهم که شده ،ازجاش بلندمی شد.

اگربیست بارهم می رفتم ومی آمدم بلندمی شد.می گفتم:علی جان مگه من غریبه

هستم ؟چرابه خودت زحمت می دی؟می گفت :احترام به والدین دستورخداست

یک روزکه خانه نبودم ازجبهه آمده بود.دیده بودیک مشت لباس نشسته گوشه حیاطه

 همه راشسته بودوانداخته بودروی بند.وقتی رسیدم بهش گفتم :الهی بمیرم برات

مادر،توبایک دست چطوری این همه لباس راشستی؟ گفت:اگه دودست هم نداشتم

بازهم وجدانم قبول نمی کردمن اینجاباشم وتو،زحمت شستن لباس هارابکشی .