منتظربافقی

سلام دوست من خوش آمدی

باهم خوشاوندمی شویم
ساعت ۱۱:٢۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱ تیر ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: امام خامنه ای

چندروز پس ازخواستگاری خانواده بزرگوارحضرت آیت الله خامنه ای ازدختربنده ،خدمت مقام معظم رهبری رسیدم .

ایشان فرمودندآقای دکتر:اگرخدابخواهد باهم خویشاوندمی شویم . عرض کردم چطور،فرمودند:آقامجتبی ودخترخانم شما ظاهرایکدیگرراپسندیده اندودرگفتگوبه نتیجه رسیده اند.

حالانظرشماچیست؟عرض کردم :آقااختیارماهم دست شماست . آقافرمودند:شماوهمسرتان استاددانشگاه هستید وزندگی شمابازندگی مامتفاوت است ،تمام زنگی ما غیرازکتاب هایم ، یک وانت لوازم کهنه است . خانه ماهم دواتاق اندرونی داردویک اتاق بیرونی که مسئولان می آیندوبامن دیدارمی کنند.

من پولی برای خریدخانه ندارم ،خانه ای اجاره کرده ایم که قراراست دریک طبقه آن آقامصطفی ودرطبقه دیگرآقامجتبی زندگی کنند.

مازندگی معمولی داریم وشمازندگی خوبی دارید،مثل مازندگی نکرده اید.آیادخترشماحاضراست بااین وجودزندگی کند؟

زیبایی ودقت سخن رهبرمعظم انقلاب برای من بسیارجالب بود.

موضوع رابه دخترم گفتم واوباروی بازاستقبال کرد .

 

«به نقل ازغلامعلی حدادعادل»


همسربایدکفوباشد
ساعت ۱۱:۱۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱ تیر ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: امام خمینی

ملاک امام برای ازدواج این بودکه ازیک خانواده متدین وشناخته شده همسربگیرد.

گفته بودند«من نمی خواهم ازخمین همسربگیرمچون می خواهم کفوخودم باشد.اگرخودم درس می خوانم،می خواهم همسری بگیرم که هم فکر من باشد.درنتیجه بایدازقم زن بگیرم وازخانواده روحانی وهم شان خودم ».

آقای لواسانی به امام گفت:«آقای ثقفی وخانواده اش این خصوصیات رادارند،علاوه براینکه متدین هستندازلحاظ فکری هم روشنفکرند».

بعدازخواستگاری ومراسم معمول،امام منزلی درقم اجاره کردندوجهیزیه خانم راآوردند وعروسی کردند.


به نقل ازخانم فریده مصطفوی «دخترامام»