منتظربافقی

سلام دوست من خوش آمدی

علائم ظهور
ساعت ٥:٤۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: امام زمان

                       

 

              

عزیزان بیاییداوراازاعماق دل طلب کنیم .

بیاییدازخداوندمتعال حضورش رادرمیان خویش بخواهیم واورابه نام خودش بخوانیم وملتمسانه به درگاهش بگرییم وازفقدانش شکوه کنیم .

 مگرنه این است که همه جاپرازظلم وفسادشده وبه فرموده پیامبر نشانه های ظهورچون دانه های تسبیح ویاگردنبندی است که بایدرشته اتصالش بگسلدودانه های آن یکی پس ازدیگری فروریزد .

 

اینک بسیاری ازعلائم ظهورآشکارگشته است ازجمله :

 

 

رواج بیماری مرموزسارس درفروردین 1382 دراکثرکشورهای دنیاازجمله چین ، صاعقه های آسمانی (مانندگلوله های آتشینی که درروستای آدینه قلی بجنوردهنگام رعدوبرق ازسقف ودیوارواردخانه هاشد .

متمایل شدن طلوع خورشیدازشرق به شمال شرق وهمینطورجابجایی محل غروب آن ، باران های سیل آسا وبه دنبال آن طغیان رودها ، خرابی بصره وبغداد(توسط بمباران ) ، بیداری مردم دنیا به لزوم وجودیک منجی ، بارش برف دراواسط فصل بهار، بارش تگرگ 120 گرمی درسبزوار ، خسوف وکسوف ، نزدیک شده سیاره مریخ به زمین پس ازگذشت 60 هزارسال و بلایای طبیعی دیگر که درحال حاضرگریبانگیربسیاری ازکشورهای دنیاست .

 

نشانه های کلی ظهور :

 

1- خروج سفیانی : (سفیانی مردی ازنسل ابوسفیان است که اندکی پیش ازظهورازسرزمین شام قیام می کند اوجنایت کاری استکه ازقتل وکشتارهیچ پروایی نداردوبادشمنان خودبه شکل فجیعی رفتارمیکنداودرماه رجب قیام خودراآغازوپس ازتصرف شام ومناطق اطاف آن ، به عراق حمله کرده وردرآنجابه کشتارگسترده ای دست می زند)

2- خسف بیداء : لشکرسفیانی برای برای مقابله باامام مهدی درزمان عزیمت به سمت مکه  ، به صورت معجزه آسایی درمنطقه بیداءدرزمین فرو میرود .

3- خروج یمانی : یمانی مردی صالح ومومن است که ازسرزمین یمن قیام می کند

4- صیحه آسمانی : این ندای آسمانی درماه رمضان شنیده می شودوبه همه مردم جهان قیام آن حضرت رااعلام می کند .

5- قتل نفس زکیه : اندکی پیش ازقیام امام شخصیت برجسته ویابی گناهی به دست مخالفان آن حضرت کشته می شود .

6- خروج دجال : موجودی حیله گروپلیدکه بسیاری ازانسان هاراگمراه می کند .

7- خورشدگرفتگی وماه گرفتگی درماه رمضان

8- قیام سیدخراسانی

و......

 

 خواست ودعای مردم است که امام منتظرمان راازپس پرده غیبت برون می سازد پس برای ظهورهرچه زودترش دست به دعابرداریم .

 

 

 

«اللهم عجٌل لولیک الفرج»

 

برگرفته ازکتاب «آن عشق جاودانه» و«رسا لت های زن منتظر»