منتظربافقی

سلام دوست من خوش آمدی

زیباشدن چهره وطولانی شدن عمر
ساعت ٦:٤٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: دانستنی ها

شک نکنیدکه حزن واندوه های بیهوده وبی مورد، منفی نگری وترس ونفرت و...همگی باعث بیماری جسم وروح ، باعث سست وقبیح شدن ارگانیسم بدن وچهره ظاهری انسان وکوتاهی عمراومی گردد .

وباالعکس داشتن اندیشه مثبت ومتعالی ، زیبایی وتراوت وشادابی سلول سلول جسم وروح انسان وطولانی شدن عمرمفیداوراتضمین می کندتاانسان باقدرت وانرژی صدچندان ازلحضات وموقعیت های زندگی خودحداکثراستفاده رابرای درست اندیشیدن ودرست زیستن وبه «او»رسیدن بنماید .

هرکاردرست وهرفکرشایسته به چهره انسان زیبایی می بخشد .

  «راسکین»

فکرخودرابه شادی وخوشحالی عادت دهیدتاهزاران دردسرراازشمادورنموده وعمرشماراطولانی کند .

«شکسپیر»