منتظربافقی

سلام دوست من خوش آمدی

عبرت ازگذشتگان
ساعت ۳:٤٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٩ شهریور ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: گوناگون

 

آه زمین چه اجسادعزیزوخوش سیمایی راکه باغذاهای لذیذورنگین زندگی کردندودرآغوش نعمت هاپرورانده شدند ، به کام خویش فروبرد .

آنان که می خواستندباشادی ، غم هاراازدل بیرون کنندوبه هنگام مصیبت باسرگرمی ها ، صفای عیش خودرابرهم نزنند ، دنیابه آنها وآنها به دنیامی خندیدند ، ودرسایه خوشگذرانی غفلت زا ، بی خبربودندکه روزگارباخارهای مصیبت زا آنهارادرهم کوبیدوگذشت روزگار ، تواناییشان راگرفت .

مرگ ، ازنزدیکی به آنهانظردوخت وغم واندوهی که انتظارش رانداشتند آنان رافراگرفت وانواع بیماری هادرپیکرشان پدیدآمد وهراسناک به اطبا ، که دستوردادندگرمی راباسردی وسردی راباگرمی درمان کنند، روی آوردندکه بی نتیجه بود .

زیراداروی سردی ، گرمی راعلاج نکردوآنچه برای گرمی به کاربردند، سردی رابیشترساخت وترکیبات واخلاط، مزاج رابه اعتدال نیاورد، جزآنکه آن بیماری رافزونی داد ، تاآنجاکه درمان کننده خسته ، پرستارسرگردان وخانواده ازادامه بیماری هاسست وناتوان شدندوازپاسخ پرشش کنندگان درماندندودرباره همان خبرحزن آوری که ازاوپنهان می داشتند ، درحضورش به گفتگوپرداختند .

خطبه 221 نهج البلاغه