منتظربافقی

سلام دوست من خوش آمدی

تلفن خدا
ساعت ٩:۳۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٩ شهریور ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: گوناگون

من هرروزبه خدازنگ می زنم

ولی کسی گوشی رابرنمی داردشایداینقدرسرش شلوغ است که مرافراموش کرده یانه ، شایدبامن قهرکرده ، مهم نیست من هرروزباشماره24434 تماس می گیرم شایدروزی ازپشت خط صدای بفرمائیدوبعدخوش آمدید رابشنوم 

 من مطمئن هستم شماره تلفن خداعوض نشده شایداشکال ازسیم های ارتباطی ماست که هی قطع ووصل می شود وگاهی اوقات اصلانمی گیرد .

شهدا ، سیم های ارتباطی مرادرست کنید ، واسطه شویدوسفارش کنیدواصرارنمایید ، به خدابگوییدگوشی رابرداردمن پشیمان شده ام ، هرروزپشت خط گریه می کنم ، تازه نیمه شب ها هم تماس می گیرم ولی کسی گوشی رابرنمی دارد .

 ومن بازگریه می کنم .