منتظربافقی

سلام دوست من خوش آمدی

آی شهدامن گم شده ام
ساعت ۳:٢٦ ‎ب.ظ روز جمعه ٢ مهر ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: شهادت

شهدا ، قبول دارم که شاگرد تنبل کلاس بوده ام امابه خدامدرسه عبودیت رادوست دارم مرااخراج نکنید، قول می دهم تجدیدی هایم راقبول شوم وجبران کنم .

هیچ مدرسه ای مرابامعدل پایین نمی پذیرذ،حس می کنم شیطان هم ازدست کاری های من کم آورده اصلافکرمی کنم روزی ازهمین روزهای خاکستری جایش رابامن عوض کند .اوشاگردشودومن استاد .

شهدا ، ازخودم بدم می آید،دلم برای خودم تنگ شده ،مراتنهانگذاریدکمک کنیدتاخودم راپیداکنم .

من سالهاست گم شده ام ، بااینکه بارهادرخودم قدم زده ام ولی خودم راپیدانکردم . ای کاش دستم راازدست شمابیرون نمی آوردم تاحالا مجبورشوم دنبال شمابگردم .

شهدا ، ازآن بالا به راحتی می شودهمه چیزرادید ، مراهم می بینید .

حتماهمینطورهست پس چراصدایم نمی کنید،درست است من خجالت می کشم سرم رابلندکنم وبه شمانگاه کنم ولی شماکه می توانید زیرپایتان رانگاه کنید .

آی شهدامن گم شده ام مراپیداکنید .