منتظربافقی

سلام دوست من خوش آمدی

نکات شنیدنی
ساعت ۱:٤٢ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۸ مهر ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: گوناگون

- بهتراست به جای نگاه کردن به گذشته باحسرت وخشم ونگاه کردن به آینده باترس ،آگاهانه به اطرافمان بنگریم .

- شمااطرافیان رامی بینیدومی پرسیدچرا؟ولی من چیزهایی راکه وجودندارنددررویایم می سازم ومی پرسم چرانه؟

- بدنیست گاهی روی آنچه که مدت هاست داریم ،علامت سوال بگذاریم .

- زندگی مانندپیازاست ،پوست های آن رایکی یکی می کنیم وگاهی به گریه می افتیم .

- زندگی،بدون دل به دریازدن ،ارزش زندگی کردن راندارد .

- دوست ،هدیه ایست که شمابه خودمی دهید .

- حافظه ،دفترچه ایست که همگی باخودحمل می کنیم .

- نکته جالبی درموردزندگی وجوددارد:اگربه غیرازبهترین چیز،همه چیزرارد کنی ، اغلب آن رابدست می آوری .

- به یادداشته باشیدکه خوشحال نبودن یعنی شکرگزارنبودن .

- سخت ترین وخشن ترین قسمت موفقیت ، اینست که بایدآن راادامه دهی .