منتظربافقی

سلام دوست من خوش آمدی

شهیدعباس حسنی نژاد
ساعت ٤:٥٤ ‎ب.ظ روز جمعه ۳٠ مهر ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: شهادت

شهیدان بازبان بی زبانی                   به ماگفتند رازآسمانی

خطردرراه بی پایان عشق است           اگرخواهی بهشت جاودانی

 

 شهیدعباس حسنی نژادبافقی

 

درسال 1345  درخانواده ای متدین درشهرستان بافق پابه عرصه

وجودنهادوتحصیلات ابتدایی خودرادردبستان طالقانی باموفقیت سپری نمود .

 

بااوج گیری تظاهرات وراهپیمایی هاعلیه نظام شاهنشاهی درمراسم هاشرکت

 می کردوباآغازجنگ تحمیلی به عضویت بسیج درآمد .

 

باتوجه به سن کم خواستاراعزام به جبهه بودکه والدین به او اجازه

 

نمی دادندامابااصرارفراوان موفق به اخذموافقت پدرخود شدوبه جبهه اعزام

ودرعملیات رمضان شرکت  کرددراین عملیات تعدادی ازهمرزمانش به

شهادت  رسینداوسالم ولی بادلی شکسته ازاینکه به شهادت نرسیده به بافق

 

بازگشت وبرای دفعه دوم درعملیات محرم شرکت  کردوسرانجام درتاریخ

1361/8/11  درسن 16 سالگی درمنطقه عین خوش به فیض عظیم شهادت

 نائل گردید .

وپیکرش رابعدازدوهفته به بافق آوردندودرجوارامامزاده عبدالله به خاک

سپردند.

 

سخنان گهربارشهید:

من باآگاهی کامل این راه راکه همان راه حسین (ع)است راانتخاب نمودم وبه

 ندای هل من ناصرینصرنی حسین (ع)که ازحلقوم خمینی کبیربیرون آمده

 

است لبیک گفتم ،من به عنوان یک برادرکوچک ازشمامردم می خواهم که

 مباداامام امت این قلب ملت واین هدیه خداراتنهابگذارید،مباداازکمبودهای

مصنوعی که این ضدانقلاب آمریکایی برایمان ایجادکرده ومی کندازهدف

خودمنصرف شوید،وحدت راحفظ کنید ودرنمازجمعه شرکت نماید .

 

 

 

«شهید عباس حسنی نژاد فرزندحاجی متولد –1345 شهرستان بافق»