منتظربافقی

سلام دوست من خوش آمدی

دنیای امروز 1
ساعت ۱۱:۳۳ ‎ق.ظ روز جمعه ٢۱ آبان ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: دنیا

این روزهاکه باورمان کپک زده است،کجابایددنبال زندگینامه خورشیدگشت ؟

کجابایدفضای مناسبی برای تنفس جست ؟

 کجابایدزندگی کرد ؟

کجابایدتفریح نمودوراه رفت وقدم زد ؟

همه جاشیمیایی است مردم مصنوعی شده اند.

مردهای زن نماهمه جامثل ویروس ول هستندوجامعه راآلوده می کنند . این مردان زن صفت وزنان مرد صفت فضای شهرراآلوده کرده اند.

ازدرودیوارگناه می ریزد،چشم عابران آبستن گناه است ودلشان جنب شده .

خداسالهاست که اززمین کوچ کرده وهرازچندگاهی توجهی می  کند .

هویت خودرافراموش کرده ایم یادمان رفته که «جگرگوشه ی ابریم وپسرخوانده کوه »

یادمان رفته که پشتوانه تاریخمان محکم است وزیبا .

این روزهاهمه فکرمی کنندبرهنگی تمدن است وفرهنگ ... اگراینطوراست پس حیوانات متمدن ترین قشرجامعه هستند.

 این روزها همه خواهروبرادرندوفقط نام انسان رایدک می کشند .

 

 

 

 

 

ادامه دارد