منتظربافقی

سلام دوست من خوش آمدی

دنیای امروز 2
ساعت ٢:۱٢ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٧ دی ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: دنیا

این روزهاکسی زیرسقف زندگی نمی کندهمه توی خیابان ازصبح تاشب بدون دلیل راه می روندودستشان رادورکمروگردن هم می اندازندوافتخارمی کنند.

این روزهاهمه دخترهامرسی راغلیظ تلفظ می کنند.

پالن های کوتاه می پوشندوکلاه حصیری وفکرمی کنندسیندرلاشده اند.

ولی نمی دانندونخواهندفهمیدکه «اُولئکَ کَالانعام بَل هُم اَضَل »هستند .

این روزهااعضای خانواده همدیگرراخوب نمی شناسندواگرغریبه ای بینشان بیایدمتوجه نمی شوندکه آیاازاعضای خانواده است یانه ؟

این روزهاهواپس است ،بعضی ناموسشان رابه مزایده گذاشته اند.

این روزها بی آبرویی، آبرو وبی حیایی ،باحیایی تلقی می شود .

این روزها مردم حیاراقی کرده اند وغیرت راافطارنمود ه اند .

ادامه دارد