منتظربافقی

سلام دوست من خوش آمدی

ضرورت اطاعت ازرهبری
ساعت ۱٢:٤٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢ اسفند ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: نهج البلاغه

ای مردم مهاربارسنگین گناهان رارهاکنیدوامام

خودراتنهانگذاریدکه درآینده خودراسرزنش می کنید.

خودرادرآتش فتنه ای که پیشاپیش افروخته اید نیفکنید ،راه خودراگیرید،وازراهی که به سوی فتنه هاکشانده می شوددوری کنید.به جانم سوگندکه مومن درشعله آن فتنه هانابودمی شودامامدعیان دروغین اسلام درامان خواهندماند.

همانامن درمیان شماچنان چراغ درخشنده درتاریکی هستم که هرکس به آن روی می آوردازنورش بهره مندمی گردد.

 

 

 

ای مردم سخنان مرابشنویدوبه خوبی حفظ کنید،گوش دل خودرابازکنیدتاگفته های مرابفهمید .

خطبه 187 نهج البلاغه