منتظربافقی

سلام دوست من خوش آمدی

می خوام عوض بشم
ساعت ٩:۳۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: شهادت

شهدامی خواهم عوض شوم تامثل شماپریدن رابیاموزم . دلم راخانه تکانی کنید.

شهدا،قبول دارم که اشتباه کرده ام امادنیاکه به آخرنرسیده هنوزهم می توانم بازگردم وگذشته هایم راقلم بکشم ،کافی است دستم رابگیریدتاگم نشوم تافریب نخورم .

شهدامرابه مهمانی خدادعوت کنیدتابزم عارفانه شماراببینم .

شهدادل مرازیرورو کنید،مراآنچنان بسازیدکه هیچ کس نتواندخراب کند.

مراباتمام وجودتان به هم بزنیدکه خودم هم حس کنم عوض شده ام وطرح وجودمراروشن کنید.

کمک کنیدتاآفتاب باشم مثل شماکه آفتابیدوبرای پرتوافشانی ازکسی اذن واجازه نمی گیرید.کمکم کنیدتاهمه جاراروشن کنم .

اینقدردلم گرفته که آسمان برایم گریه می کند.دلم برای دیدن شمالک زده شمادرکدام سیاره زندگی می کنید؟دوریدیانزدیک؟

من اماشمارانزدیک ترازنزدیک حس می کنم .

من شماراحس  می کنم ومی بینم ومی شنوم .من شمارامی فهمم ومی دانم .شمانامرئی نیستید،خیالی نیستید،واقعیت دارید،من می دانم شما هروقت اراده کنیدمی توانیددرمن وهمه چیزدخل وتصرف کنید.