منتظربافقی

سلام دوست من خوش آمدی

نکوهش ازغفلت زدگان
ساعت ٢:٠٧ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: نهج البلاغه

یادمرگ ازدلهای شمارفته وآرزوهای فریبنده جای آن راگرفته است .

دنیابیش ازآخرت شماراتصاحب کرده ومتاع زودرس دنیا،بیش ازمتاع جاویدان آخرت درشمانفوذکرده است ودنیازدگی ،قیامت راازیادتان برده است .

هماناشمابرادران دینی یکدیگرید،چیزی جزپلیدی ونیت زشت شماراازهم جدانساخته است .نه یکدیگررایاری می دهید،نه خیرخواه یکدیگرید،نه چیزی به یکدیگرمی بخشیدونه به یکدیگردوستی میکنید.شماراچه شده است که بابه دست آوردن متاعی اندک ازدنیاشادمان می گردیدوازمتاع بسیارآخرت که ازدست می دهیداندوهناک نمی شوید.

اماباازدست دادن چیزی اندک ازدنیامضطرب شده که آثارپریشانی درچهره هاآشکارمی گرددوبی تابی می کنید گویی که این دنیا محل زندگی جاودا ن شماووسائل آن برای همیشه ازآن شماست.

چیزی شماراازعیب جویی برادردینی بازنمی دارد،جزآن که می ترسیدمانندآن عیب رادرشمابه رختان کشند .دربی اعتنایی به آخرت ودوستی دنیا یکدل شده اید وهریک ازشمادین راتنهابرسرزبان می آوریدوازاین کارخوشنودیدهمانندکارگری که کارش رابه پایان رسانده وخشنودی مولای خودرافراهم کرده است .

برگرفته ازخطبه 113 نهج البلاغه