منتظربافقی

سلام دوست من خوش آمدی

آفتاب حقیقت
ساعت ۱٠:٥۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: امام زمان

اماما،یابن فاطمه ،ای حجت خدابرزمین ،آمدنت نزدیک است

وعده دیدارتان به سرآمده می دانم که به زودی حضورتان شب تاررابه آفتاب حقیقت پیوندخواهدداد،میدانم زمان دیدارتان به همین زودی ها فراخواهدرسید،این راباقلب خوداحساس نموده  ام .

آقای من ،دنیایی ازناگفته هابردل دارم ،شکایت ازسلمان نماهای فخرفروش ،ازانسان دل داده به زوروزر وبندگان عصیان گروفراموش کاری که فریادرس هیچ فریادی نیستند.

آقای من ساده زیستی وانسان دوستی قصه ای فراموش شده دردنیای معاصرماست ،رزق حلال طلب نمودن ودست وچشم پاک خواستن،افسانه ای غیرواقعی خوانده می شود.

چشم به بزرگان دین دوختنوانتظارفرج داشتن وتوکل به خدانمودن درمیان دنیایی ازتمسک های دنیایی ره گم نموده است.

آقابیا،آقابیاوباآمدنت عدالت علی مرتضی رابه جهان بازگردان