منتظربافقی

سلام دوست من خوش آمدی

پیام های عاشورا
ساعت ٧:٥٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٤ آذر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: مناسبات

چه بلایی برسران جامعه آمدکه حسین بن علی علیه السلام آقازاده ی

 اول دنیای اسلام وپسرخلیفه مسلمین علی بن ابی طالب علیه

السلام درهمان شهری که پدربزرگوارش برمسندخلافت می نشست

سربریده اش گردانده شدوآب ازآب تکان نخورد،ازهمان شهرآدم هایی

به کربلاآمدند،اوواصحاب اورابالب تشنه به شهادت رساندندوحرم

 امیرالمومنین علیه السلام رابه اسارت گرفتند.

یک آیه ازقرآن درپاسخ به این سوال وجوددارد،قرآن جواب ماراداده است .

آن آیه اینست:  

«فخلف من بعدهم خلف اضاعواالصلاه واتبعواالشهوات فسوف یلقون غیا

دوعامل عوامل اصلی این گمراهی وانحراف عمومی است :

یکی : دورشدن ازذکرخداکه مظهرآن نمازاست ،فراموش کردن خداومعنویت ،حساب معنویت رااززندگی جداکردن وتوجه وذکرودعاوتوسل وطلب ازخدای متعال وتوکل به خداومحاسبات خدایی رااززندگی کنارگذاشتن .

دوم : «واتبعواالشهوات»:دنبال شهوت رانی وهوس هارفتن،دریک جمله دنیاطلبی ،به فکرجمع آوری مال وثروث والتذاذبه شهوات دنیاافتادن ،این درداساسی وبزرگ است .