منتظربافقی

سلام دوست من خوش آمدی

زن وحجاب
ساعت ٦:۱٢ ‎ب.ظ روز شنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: حجاب

دیدگاه مقام معظم رهبری درباره بدحجابی

آیاجنایتی ازاین بزرگترنسبت به زن هست ،که زن راباآرایش ، مدوجلوه گری زیورآلات سرگرم کنندوازاوبه عنوان یک ابزارووسیله استفاده کنند؟

امروزسروسینه رااززیورآلات پرکردن وآرایش ومدولباس رابت خودقراردادن برای زن انقلابی مسلمان ایران ننگ است .

آن زنی که درپی اینگونه چیزهاست ازارزش پایین برخورداراست، طلابرای زن ارزش آفرین نیست ،بی اعتنایی به طلاارزش آفرین است .

مدبرای زن ارزش آفرین نیست ، بی اعتنایی نسبت به مدهای دام گونه ی ساخته وپرداخته دشمنان برای زن ارزش است .

 

برگرفته ازکتاب برهنگی زنان(اسدالله محمدی نیا)