منتظربافقی

سلام دوست من خوش آمدی

حجاب زنان
ساعت ۳:۱٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: حجاب

غنچه تاغنچه هست درحجاب است وهیچ کس هوس چیدن آن رانمی کند،اماهمین که حجاب سبزینه خودراکنارنهادوبازشد،خواهندچید.

وقتی که چیدند،چندروزی ممکن است درجای مناسب قرارش دهند،امادیری نمی پایدکه پژمرده وپرپرمی شود وآن رادرسطل زباله می اندازند.

زنان،تادرحجابند،همچون غنچه اند،هیچ کس دست طمع وتصرف به سمت آنهادرازنمی کند،اماهمین که این حجاب راکنارگذارند،موردطمع دیگران واقع خواهندشد.

پس ممکن است چندروزی هم ....امادیری نمی پایدکه....

 

 

برگرفته ازکتاب برای ریحانه( محموداکبری)