منتظربافقی

سلام دوست من خوش آمدی

14سکه
ساعت ٧:٢٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: امام خامنه ای

سفارش امام خامنه ای به زوج های جوان

ایشان فرمودند:اینکه می بینید ماگفتیم 14 سکه بیشترراعقدنمی کنیم ، نه برای اینکه چهارده سکه بیشتراشکالی درازدواج ایجادمی کند،خیر.چهارده هزارسکه هم باشد،ازدواج اشکالی ندارد، فرقی ندارد.این برای اینست که آن جنبه معنوی ازدواج ،غلبه پیداکندبرجنبه مادی .

مهریه هرچه کمترباشدبه طبیعت ازدواج نزدیک تراست .چون طبیعت ازدواج معامله که نیست ،خرید وفروش که نیست ،اجاره دادن که نیست ،زندگی دوانسان است،این ارتباطی به مسائل مالی ندارد.

اماشارع مقدس یک مهریه ای رامعین کرده که بایدیک چیزی باشد .امانبایدسنگین باشد.بایستی عادی باشدجوری باشدکه همه بتوانندانجام دهند.

برگرفته ازکتاب برویدباهم بسازید(محمدرضاحدادی)