همسربایدکفوباشد

ملاک امام برای ازدواج این بودکه ازیک خانواده متدین وشناخته شده همسربگیرد.

گفته بودند«من نمی خواهم ازخمین همسربگیرمچون می خواهم کفوخودم باشد.اگرخودم درس می خوانم،می خواهم همسری بگیرم که هم فکر من باشد.درنتیجه بایدازقم زن بگیرم وازخانواده روحانی وهم شان خودم ».

آقای لواسانی به امام گفت:«آقای ثقفی وخانواده اش این خصوصیات رادارند،علاوه براینکه متدین هستندازلحاظ فکری هم روشنفکرند».

بعدازخواستگاری ومراسم معمول،امام منزلی درقم اجاره کردندوجهیزیه خانم راآوردند وعروسی کردند.


به نقل ازخانم فریده مصطفوی «دخترامام»

/ 0 نظر / 47 بازدید