14سکه

سفارش امام خامنه ای به زوج های جوان

ایشان فرمودند:اینکه می بینید ماگفتیم 14 سکه بیشترراعقدنمی کنیم ، نه برای اینکه چهارده سکه بیشتراشکالی درازدواج ایجادمی کند،خیر.چهارده هزارسکه هم باشد،ازدواج اشکالی ندارد، فرقی ندارد.این برای اینست که آن جنبه معنوی ازدواج ،غلبه پیداکندبرجنبه مادی .

مهریه هرچه کمترباشدبه طبیعت ازدواج نزدیک تراست .چون طبیعت ازدواج معامله که نیست ،خرید وفروش که نیست ،اجاره دادن که نیست ،زندگی دوانسان است،این ارتباطی به مسائل مالی ندارد.

اماشارع مقدس یک مهریه ای رامعین کرده که بایدیک چیزی باشد .امانبایدسنگین باشد.بایستی عادی باشدجوری باشدکه همه بتوانندانجام دهند.

برگرفته ازکتاب برویدباهم بسازید(محمدرضاحدادی)

/ 2 نظر / 40 بازدید
فاطمه

خداکنه همه بتونیم همینطوری باشیم

...

خیلی دلم می خواد مهریه م پایین باشه،اما خانواده م ...[ناراحت]