باهم خوشاوندمی شویم

چندروز پس ازخواستگاری خانواده بزرگوارحضرت آیت الله خامنه ای ازدختربنده ،خدمت مقام معظم رهبری رسیدم .

ایشان فرمودندآقای دکتر:اگرخدابخواهد باهم خویشاوندمی شویم . عرض کردم چطور،فرمودند:آقامجتبی ودخترخانم شما ظاهرایکدیگرراپسندیده اندودرگفتگوبه نتیجه رسیده اند.

حالانظرشماچیست؟عرض کردم :آقااختیارماهم دست شماست . آقافرمودند:شماوهمسرتان استاددانشگاه هستید وزندگی شمابازندگی مامتفاوت است ،تمام زنگی ما غیرازکتاب هایم ، یک وانت لوازم کهنه است . خانه ماهم دواتاق اندرونی داردویک اتاق بیرونی که مسئولان می آیندوبامن دیدارمی کنند.

من پولی برای خریدخانه ندارم ،خانه ای اجاره کرده ایم که قراراست دریک طبقه آن آقامصطفی ودرطبقه دیگرآقامجتبی زندگی کنند.

مازندگی معمولی داریم وشمازندگی خوبی دارید،مثل مازندگی نکرده اید.آیادخترشماحاضراست بااین وجودزندگی کند؟

زیبایی ودقت سخن رهبرمعظم انقلاب برای من بسیارجالب بود.

موضوع رابه دخترم گفتم واوباروی بازاستقبال کرد .

 

«به نقل ازغلامعلی حدادعادل»

/ 0 نظر / 36 بازدید